รู้จักวิทยุเพื่อสุขภาพ

by Little Bear @October,31 2008 14.33 ( IP : 61...61 )

รู้จักกันก่อน

วิทยุเพื่อสุขภาพ เกิดขึ้นจากงานตลาดนัดสร้างสุขสงขลา ปี พ.ศ.2550 โดยเป็นความพยายามและความร่วม มือระหว่างชมรมสื่อแห่งปัญญา(GAWCOM.NET)  สถาบันศานติธรรมและแผนสุขภาพ จังหวัดสงขลา และเครือข่ายสื่อชุมชนต่างๆ  โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้(สวรส.ภาคใต้)  ผ่านทางแผนสุขภาพสงขลา ซึ่งมีคุณชาคริต โภชะเรือง เป็นผู้ประสานงาน เป็นอย่างดี  ตั้งแต่ปีแรก(2550)

เป็นมาอย่างไร

ต่อมาได้พยายายามดำเนินการให้ต่อเนื่อง และพยายามพึ่งตนเองมากขึ้น โดยมีคณะผู้สนใจร่วมดำเนินการ  เริ่มจาก กำราบ  พานทอง เป็นผู้จัดการสถานีจนถึงปัจจุบัน คุณปิยะพร  พานทอง นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  เริ่มต้นออกแบบเวปไซด์ชื่อ วิทยุเพื่อสุขภาพหรือ"Healthy Radio"  คุณภาณุมาศ  นนทพันธ์  สนับสนุนการออกแบบ  ปรับปรุงและร่วมดูแลเวป รวมทั้งระบบการถ่ายทอดเสียง  มีทีมนักจัดรายการหลายท่านได้แก่อาจารย์ เบญจมาศ  นาคหลง  จากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์และทีมเยาวชนต้นกล้า  คุณชัยวุฒิ เกิดชื่น วิทยุคลื่นความคิดและทีมงานทุกคน คุณเสรี  กลิ่นจันทร์  คุณสมศิริ  ยิ้มเมือง จากสถาบันศานติธรรม อิหม่ามสุภาพ  ภู่ทับทิม  คุณชลินทร์  ธรรมวาโร และคุณสุจิน  แก้วบุญส่ง  จากชมรมสื่อแห่งปัญญ่  รวมทั้งการเชื่อมโยงกับวิทยุชุมชนต่างๆ ได้แก่วิทยุชุมชนท่าข้าม(คุณพิกุล  ทองดีเลิศ)  วิทยุชุมชนบางเหรียง(คุณเมี่ยน ไชยณรงค์)  วิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนา อำเภอรัตภูมิ เอฟเอ็ม 101.0 เมกกะเฮริ์ต(อาจารย์ปาฎิหารย์ บุศริตย์)  และเครือข่ายสำนักข่าวองค์กรชุมชน 4 ภาค โดยคุณศิริพล  สัจจาพันธ์  ผู้ประสานงานสื่อชุมชนภาคใต้  เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของวิทยุเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งวิทยุเพื่อสุขภาพ

  1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดเวทีการสื่อสารที่เชื่อมโยงได้กว้างไกล และเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2.เพื่อหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ใช้การสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. เพื่อสร้างความภูมิใจและศักดิ์ศรีการเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกระดับโดยเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้า ได้มีโอกาสสูงมากขึ้น

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ คุณกำราบ พานทอง kumrab@gmail.com 086-6961225