20 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. ช่อง 1 ถ่ายทอดสด เวทีสมัชชาการศึกษาโดยครอบครัว๔ ภูมิภาค เรื่อง"สิทธิบ้านเรียนไทย เสรีภาพใหม่ของการศึกษาทางเลือก"

โดย healthyradio on May,20 2012 10.25

20 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. ช่อง 1 ถ่ายทอดสด เวทีสมัชชาการศึกษาโดยครอบครัว๔ ภูมิภาค เรื่อง"สิทธิบ้านเรียนไทย เสรีภาพใหม่ของการศึกษาทางเลือก" ณ ห้องประชุมคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมบ้านเรียนไทย

30 เม.ย.-1 พ.ค.2555 10.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1 ถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

โดย healthyradio on April,30 2012 14.13

30 เม.ย.-1 พ.ค.2555 10.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1 ถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

30 เม.ย.-1 พ.ค.2555 10.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1 ถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

โดย healthyradio on April,30 2012 13.48

30 เม.ย.-1 พ.ค.2555 10.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1 ถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักนวัตกรรมการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

27 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ช่อง 1 ถ่ายทอดสดเวทีการพัฒนาสื่อสารสาธารณะในบริบทอาเซียนและท้องถิ่นฯ ณ โรงแรมพาวิเลียนสงขลา จ.สงขลา

โดย healthyradio on April,27 2012 14.30

27 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ช่อง 1 ถ่ายทอดสดเวทีการพัฒนาสื่อสารสาธารณะในบริบทอาเซียนและท้องถิ่นฯ ณ โรงแรมพาวิเลียนสงขลา จ.สงขลา

23 เมษายน 2555 09.30 น.เป็นต้นไป ช่อง 1ถ่ายทอดสดเวทีติดตามประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว อำเภอทุ่งหว้า ณ ห้องอาหารวังตง ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โดย healthyradio on April,23 2012 10.12

23 เมษายน 2555 09.30 น.เป็นต้นไป ช่อง ๅ ถ่ายทอดสดเวทีติดตามประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว อำเภอทุ่งหว้า ณ ห้องอาหารวังตง ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จัดโดยเครือข่ายองค์กรประชาชน จ.สตูล,สำนักงนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จ.สตูล ฯลฯ

18 เมษายน 2555 10.00 น.ช่อง 1 ถ่ายทอดสดงานเสวนาพัฒนาการของประชาสังคมในการพัฒนาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม อบต.ปากน้ำ อ.ละงูื จ.สตูล

โดย healthyradio on April,23 2012 09.51

18 เมษายน 2555 10.00 น.ช่อง 1 ถ่ายทอดสดงานเสวนาพัฒนาการของประชาสังคมในการพัฒนาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม อบต.ปากน้ำ อ.ละงูื จ.สตูล จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้และภาคประชาชน จ.สตูล

22-23 มีนาคม 2555 09.00 เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการสัมมนาประจำปี 2555 ของศูนย์เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

โดย healthyradio on March,23 2012 11.38

22-23 มีนาคม 2555 09.00 เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการสัมมนาประจำปี 2555 ของศูนย์เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงหลกสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อเรือง บทเรียนของการเรียนรู้ตามหลักสูตรการดำรงชีวิต ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

20 มีนาคม 2555 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2,4 ถ่ายทอดสดสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย จังหวดสงขลาเพื่อรับรองร่างมติของสมัชาชาติ ณ ม.ทักษิณ

โดย healthyradio on March,23 2012 11.24

20 มีนาคม 2555 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2,4 ถ่ายทอดสดสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย จังหวดสงขลาเพื่อรับรองร่างมติของสมัชาชาติ ณ ม.ทักษิณ

18 มีนาคม 2555 ช่อง 1,2,4 ถายทอดสดงานประชุมสมชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นเรืองการบริหารจัดการระบบการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน ณ ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ศึกษาตรัง

โดย healthyradio on March,23 2012 11.16

18 มีนาคม 2555 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2,4 ถายทอดสดงานประชุมสมชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นเรืองการบริหารจัดการระบบการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน ณ ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ศึกษาตรัง จ.ตรัง

14-15 มีนาคม 2555 ถ่ายทอดสดงานสมัชชาการศึกษาทางสื่อกครั้งที่ 2ประจำปี2554ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารวิจัย ม.ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

โดย healthyradio on March,14 2012 00.04

14-15 มีนาคม 2555 09.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2,4 และโทรทัศน์เพื่อสุขภาพช่อง 2 ถ่ายทอดสดงานสมัชชาการศึกษาทางสื่อกครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ม.ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกรายละเอียดดังนี้เวทีสมัชช

371 items|« First « Prev 3 4 (5/38) 6 7 Next » Last »|